Regulamin

1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. Usługodawca - PETIT CONCEPT Malwina Zwierzchowska, 7282593137, PL Warszawa 00-349, Tamka 34/3, malwina.zwierzchowska@wioski.co
1.2. Aplikacja – oprogramowanie udostępniane przez Usługodawcę przeznaczone na Urządzenie Użytkownika, którego celem jest przekazywanie Użytkownikowi informacji przez Placówkę w zakresie świadczonych przez nią usług oraz umożliwienie komunikacji Użytkownika z Placówką. Przez Aplikację należy rozumieć także serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę dostępny pod adresem: www.wioski.co
1.3. Regulamin – niniejszy regulamin Aplikacji, dostępny na stronie: www.wioski.co/regulamin lub po przejściu do zakładki: „Regulamin”, znajdującej się w Aplikacji;
1.4. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która zawarła lub może zgodnie z Regulaminem zawrzeć Umowę z Usługodawcą;
1.5. Dziecko – osoba małoletnia, której opiekunem prawnym lub faktycznym jest Użytkownik;
1.6. Placówka – zakład opiekuńczo-wychowawczy, do którego uczęszcza Dziecko udostępniający Użytkownikowi za pomocą Aplikacji informacje oraz materiały dotyczące działalności zakładu oraz Dziecka, który na podstawie umowy zawartej w oparciu o Regulamin dla Placówek, o którym mowa w pkt 1.8. poniżej, uzyskuje prawo do korzystania z Aplikacji;
1.7. Regulamin dla Placówek – regulamin, na mocy którego Usługodawca, za określonym w nim wynagrodzeniem, udziela Placówce na czas w nim określony, licencji na korzystanie z Aplikacji;
1.8. Formularz – formularz elektroniczny, dostępny w Aplikacji, służący do założenia Konta w Aplikacji;
1.9. Konto – indywidualne konto Użytkownika w Aplikacji, umożliwiające korzystanie z funkcjonalności Aplikacji, do którego Użytkownik ma dostęp za pomocą indywidualnego loginu oraz hasła;
1.10. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegające na zapewnieniu dostępu do funkcjonalności Aplikacji, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik;
1.11. Umowa – umowa o świadczenie Usług, na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta na czas nieokreślony, w momencie założenia Konta w Aplikacji oraz zaznaczenia przez Użytkownika odpowiedniego checkboxa, zawierającego oświadczenie o akceptacji i zapoznaniu się z Regulaminem Aplikacji, pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. Umowa zawierana jest wyłącznie w języku polskim;
1.12. Opłaty – opłaty należne Usługodawcy od Placówki za korzystanie z Aplikacji zgodnie z cenami podanymi w Regulaminie dla Placówek lub innymi obowiązującymi cennikami;
1.13. Urządzenie Użytkownika – elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Aplikacji;
1.14. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
1.15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.);
1.16. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.);
1.17. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.).

 

2. Postanowienia ogólne

 

2.1. Regulamin określa warunki korzystania z Aplikacji.
2.2. Wszystkie osoby korzystające z Aplikacji mogą w każdym czasie, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat, zapoznać się z Regulaminem dostępnym w sklepach App Store (dla systemu iOS) i Google Play (dla systemu Android), bezpośrednio w Aplikacji oraz na właściwych stronach internetowych Usługodawcy, w tym stronie www wskazanej w punkcie 1.2 Regulaminu. Regulamin może zostać również nieodpłatnie pobrany oraz wydrukowany.
2.3. Przed pobraniem i zainstalowaniem Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.
2.4. Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.5. Założenie Konta w Aplikacji oraz zaznaczenie przez Użytkownika odpowiedniego checkboxa, zawierającego oświadczenie o akceptacji i zapoznaniu się z Regulaminem jest tożsame z zawarciem z Usługodawcą Umowy o świadczenie Usługi.

 

3. Korzystanie z Aplikacji

 

3.1. Dla korzystania z Usługi niezbędne jest połączenie Urządzenia Użytkownika z Internetem. Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym.
3.2. Usługodawca wyraża zgodę na pobranie i instalację Aplikacji wyłącznie ze sklepów internetowych Google Play lub App Store, z zachowaniem zasad i warunków regulaminów w nich przewidzianych. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest również w serwisie internetowym prowadzonym przez Usługodawcę dostępnym pod adresem: www.wioski.co
3.3. Pobranie lub zainstalowanie Aplikacji pochodzącej z innych źródeł niż wskazane w pkt. 3.2. powyżej stanowi naruszenie Regulaminu i uprawnia Usługodawcę do wypowiedzenia Umowy na zasadach opisanych w pkt. 9.4. Regulaminu.
3.4. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywa Użytkownik we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnych do korzystania z Aplikacji.
3.5. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi w ramach Aplikacji komunikację pomiędzy Placówką a Użytkownikiem dotyczącą w szczególności:
3.5.1. zgłaszania przez Użytkownika nieobecności Dziecka;
3.5.2. informacji o obecnościach Dziecka;
3.5.3. informacji o czasie snu Dziecka;
3.5.4. planowania zmian posiłków Dziecka;
3.5.5. planu zajęć, ogłoszeń, wydarzeń, wiadomości i notatek udostępnianych przez Placówkę;
3.5.6. rachunków Użytkownika związanych z uczęszczaniem Dziecka do Placówki;
3.5.7. otrzymywanie od Placówki zdjęć, filmów i innych materiałów dotyczących Dziecka lub Placówki.
3.6. Usługodawca może dostarczać Użytkownikowi aktualizacje, uaktualnienia lub dodatkowe usługi związane z Aplikacją. Niektóre aktualizacje, uaktualnienia lub usługi mogą spowodować zmianę bieżących ustawień, utratę danych lub zawartości, a także niemożność korzystania z określonych funkcji Aplikacji.
3.7. Usługodawca może według własnego uznania przyznawać Użytkownikom odmienne uprawnienia dostępu do poszczególnych modułów lub informacji zawartych w Aplikacji.
3.8. Użytkownik może w każdej chwili odinstalować Aplikację z Urządzenia Użytkownika.
3.9. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia loginu i hasła dostępu do Aplikacji przed dostępem osób nieuprawnionych. Skutki nieprawidłowego zabezpieczenia danych obciążają Użytkownika.

 

4. Założenie Konta w Aplikacji

 

4.1. Przy rejestracji do Aplikacji Użytkownik podaje komplet danych osobowych Użytkownika oraz Dziecka.
4.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla założenia Konta w Aplikacji.
4.3. Założenie Konta dokonane jest z chwilą, gdy Użytkownik po potwierdzeniu prawidłowości podanych przez siebie danych osobowych w Aplikacji, dokona dodatkowego potwierdzenia za pomocą aktywowania linku przesłanego na adres mailowy podany przez Użytkownika.
4.4. Użytkownik ma prawo wglądu do danych osobowych swoich oraz Dziecka, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w zakresie w jakim pozwalają na to obowiązujące przepisy, przy czym usunięcie danych osobowych może skutkować usunięciem Konta Użytkownika w Aplikacji.
4.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy założenia Konta w Aplikacji dla Użytkownika, który takie Konto już posiada jak również do usunięcia Konta Użytkownika, który czyni z niego użytek sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, naraża Usługodawcę na szkodę bądź nie wykonuje obowiązków wynikających z zawartej Umowy.
4.6. Użytkownik nie ma prawa do wielokrotnej rejestracji w Aplikacji. Konto Użytkownika nie może zostać przeniesione na innego Użytkownika.
4.7. Użytkownik nie może udostępniać swojego Konta w Aplikacji osobom trzecim.

 

5. Warunki świadczenia Usługi drogą elektroniczną
5.1. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich Użytkowników urządzeń mobilnych spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne, którzy pobiorą ją z odpowiedniego sklepu i prawidłowo uruchomią na Urządzeniu.
5.2. Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja, spełniać musi następujące wymagania techniczne:
5.2.1. dotyczące systemu operacyjnego (w przypadku korzystania z mobilnej wersji Aplikacji):
5.2.1.1. dla wersji aplikacji pobranej z App Store – iOS w wersji minimum 9.0,
5.2.1.2. dla wersji aplikacji pobranej z Google Play – Android w wersji minimum 4.00.
5.2.2. dotyczące Urządzenia Użytkownika (w przypadku korzystania z webowej wersji Aplikacji):
5.2.2.1. zapewniać dostęp do sieci Internet;
5.2.2.2. posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari) w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta;
5.2.2.3. przeglądarka internetowa musi mieć uruchomioną obsługę Java Script i Cookies;
5.2.2.4. posiadać minimalną rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli, przy czym zalecana rozdzielczość ekranu to 1280×800 pikseli;
5.3. Aplikacja działa w trybie on-line, tj. kiedy w Urządzeniu Użytkownika jest włączony dostęp do Internetu. Z niektórych funkcjonalności dostępnych w Aplikacji, można korzystać także w trybie off-line. Usługodawca nie gwarantuje jednak aktualności i poprawności działania tych funkcjonalności podczas ich działania w trybie off-line.
5.4. Zakazane jest, w ramach korzystania z Aplikacji dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich, lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, a także zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta). W szczególności zakazane jest:
5.4.1. zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownej podstawy;
5.4.2. zamieszczanie treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;
5.4.3. propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;
5.4.4. dostarczanie szkodliwego oprogramowania;
5.4.5. zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, substancji psychoaktywnych, propagujących nadużywanie alkoholu lub uprawianie hazardu, a także jakichkolwiek innych zachowań, których propagowanie jest zabronione;
5.4.6. zamieszczanie treści naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich;
5.4.7. działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej;
5.4.8. przeprowadzanie w stosunku do Aplikacji lub systemu płatności online, o którym mowa w pkt. 6.4. Regulaminu procesów z zakresu inżynierii wstecznej dekompilacji, deasemblacji, odszyfrowania, demontowania, tłumaczenia, dekonstrukcji, adaptacji oraz stosowanie innych metod odkrywania kodu źródłowego bądź ingerowanie w Aplikację lub ww. system płatności online w jakikolwiek inny sposób;
5.4.9. zakłócanie, blokowanie, przeciążanie, przerywanie, spowalnianie i utrudnienie normalnego funkcjonowania całości bądź części Aplikacji lub systemu płatności online, o którym mowa w pkt. 6.4. Regulaminu;
5.4.10. zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Usługodawcy lub osób trzecich;
5.4.11. zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających treści wskazane w pkt. 5.4.
5.5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w Aplikacji. W przypadku umieszczania przez Użytkownika w Aplikacji treści zabronionych prawem lub Regulaminem, Usługodawca upoważniony jest do ich usunięcia, a także do wypowiedzenia na tej podstawie Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
5.6. Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do Aplikacji jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, próby łamania zabezpieczeń i działalność o charakterze hakerskim.
5.7. W przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek punktu Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa Usługodawca może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem Usług.
5.8. Celem uczynienia zadość wymogom ustawy, o której mowa w pkt. 2.4. Regulaminu, Usługodawca niniejszym informuje, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające z Internetu zainstalowały na swoim Urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.
5.9. Z uwagi na fakt, iż Usługodawca umożliwia Użytkownikowi w ramach Aplikacji komunikację pomiędzy Placówką, a Użytkownikiem, a świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji na rzecz Użytkownika Usługi mają charakter wyłącznie informacyjny, warunkiem zawarcia Umowy z Użytkownikiem jest udzielenie przez Usługodawcę na rzecz Placówki, do której uczęszcza Dziecko, na mocy Regulaminu dla Placówek licencji na korzystanie z Aplikacji.
5.10. Usługodawca zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych Usług regulaminów odrębnych od niniejszego. W razie obowiązywania takiego odrębnego regulaminu, postanowienia Regulaminu stosuje się w zakresie nieuregulowanym tamtymi regulaminami.

 

6. Rozliczenia

 

6.1. Pobranie Aplikacji, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem Usług, z zastrzeżeniem punktu 6.2. poniżej, jest bezpłatne dla Użytkownika, a świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji na rzecz Użytkownika Usługi mają charakter wyłącznie informacyjny. Do uiszczenia Opłat zobowiązana jest Placówka do której uczęszcza Dziecko, zgodnie z postanowieniami Regulaminu dla Placówek łączącego Placówkę i Usługodawcę.
6.2. Brak zapłaty przez Placówkę Opłat lub ich części w terminie 14 dni od wystawienia przez Usługodawcę na rzecz Placówki, do której uczęszcza Dziecko stosownego rachunku dotyczącego tych Opłat spowoduje zawieszenie wykonywania przez Usługodawcę Usług w ramach Aplikacji oraz zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika utworzonego dla niego w Aplikacji. Wznowienie wykonywania Usług przez Usługodawcę oraz odblokowanie Konta Użytkownika w Aplikacji nastąpi w ciągu dwóch dni roboczych od dnia zaksięgowania Opłaty dokonanej przez Placówkę.
6.3. W ramach Aplikacji Użytkownik może dokonywać płatności elektronicznej za usługi świadczone przez Placówkę na rzecz Użytkownika. Płatności następują na podstawie rachunków przedkładanych przez Placówkę.
6.4. Płatności, o których mowa w pkt. 6.3. powyżej dokonywane są za pośrednictwem systemu płatności online należącego do podmiotu trzeciego innego niż Usługodawca. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i eprzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem BlueMedia.pl

 

Operatorem płatności online jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, 81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6, NIP 585-13-51-185,
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
W przypadku płatności kartą termin realizacji liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, MasterCard, przelewy online, BLIK.

 

6.5. W celu dokonania płatności, o których mowa w pkt. 6.3. powyżej Użytkownik zobowiązany jest zawrzeć z podmiotem będącym właścicielem systemu płatności online umowę o realizację pojedynczej transakcji płatniczej w ramach przekazu pieniężnego poprzez akceptację regulaminu świadczenia usługi płatniczej przekazu pieniężnego za pośrednictwem systemu płatności online. Brak akceptacji regulaminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oznacza brak możliwości dokonania przez Użytkownika płatności za usługi świadczone przez Placówkę na rzecz Użytkownika.
6.6. Dokonanie płatności, o których mowa w pkt. 6.3. powyżej wiąże się z poniesieniem przez Użytkownika dodatkowych opłat i prowizji na rzecz podmiotu świadczącego usługę płatniczą przekazu pieniężnego, o którym mowa w pkt. 6.4. powyżej w wysokości i na warunkach każdorazowo określonych przez ten podmiot. Użytkownik może ponosić ewentualne koszty przewalutowań dokonanych przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych.
6.7. Podmiot będący właścicielem systemu płatności online, o którym mowa w ust. 6.4. powyżej ma prawo:
6.7.1. odmówić przyjęcia lub wykonania zlecenia płatniczego złożonego przez Użytkownika na warunkach opisanych w regulaminie, o którym mowa w pkt. 6.5. Regulaminu;
6.7.2. uzależnić wykonanie zlecenia płatniczego od spełnienia przez Użytkownika wybranych wymagań technicznych;
6.7.3. określić limity dokonywanych płatności za pomocą systemu płatności online, w tym w szczególności maksymalną wysokość kwoty objętej jedną płatnością;
6.7.4. ustalić inne warunki dokonywania płatności za pomocą systemu płatności online.
6.8. Usługodawca nie pobiera od Użytkownika jakichkolwiek opłat lub prowizji z tytułu korzystania przez Użytkownika z systemu płatności online, o którym mowa w ust. 6.4. Regulaminu.

 

7. Odpowiedzialność

 

7.1. Usługodawca nie może zagwarantować pełnej ciągłości działania Aplikacji oraz zapobiec przerwom w jej dostępności dla Użytkownika, które mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi związanymi z rozbudową lub pracami konserwacyjnymi Aplikacji albo czynnikami zewnętrznymi, na które Usługodawca nie ma wpływu, w tym przerwom w dostępności Aplikacji spowodowanym działaniem siły wyższej. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany technicznych funkcji oraz zawartości Aplikacji.
7.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności również za:
7.2.1. używanie przez Użytkownika w Aplikacji danych osobowych osób trzecich;
7.2.2. dane, informacje oraz materiały (w tym w szczególności wpisy, zdjęcia czy filmy zawierające wizerunek bądź dane osobowe Dziecka, Użytkownika lub osób trzecich) udostępniane przez Placówkę lub Użytkownika za pomocą Aplikacji;
7.2.3. przerwy w działaniu Aplikacji oraz systemu płatności online, o którym mowa w pkt. 6.4. Regulaminu, zarówno za te spowodowane czynnikami zewnętrznymi jak i za te spowodowane czynnikami wewnętrznymi;
7.2.4. niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Użytkownik zawarł odpowiednie umowy;
7.2.5. niedziałanie lub nienależyte działanie Aplikacji na Urządzeniu Użytkownika niespełniającym wymagań technicznych;
7.2.6. ewentualne szkody oraz utracone przez Użytkownika korzyści poniesione przez Użytkownika spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też błędnym działaniem Aplikacji lub systemu płatności online, o którym mowa w pkt. 6.4. Regulaminu;
7.2.7. szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem lub niezgodnym z prawem wykorzystywaniem Aplikacji lub Urządzenia przez Użytkownika;
7.2.8. wszelkie skutki wynikające z przejęcia danych dostępu Użytkownika do Aplikacji (e-mail, hasło) przez osobę trzecią, jeżeli przejęcie to nastąpiło z przyczyn niezależnych od Usługodawcy,
7.2.9. podjęte przez Użytkownika działania lub też skutki zaniechań w związku z uzyskanymi za pośrednictwem Aplikacji informacjami;
7.2.10. przerwy w działaniu Aplikacji wynikające z awarii spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych (systemów teleinformatycznych), których utrzymanie nie leży w gestii Usługodawcy;
7.2.11. przerwy i błędy w działaniu systemu płatności online, o którym mowa w pkt. 6.4. Regulaminu oraz wszelkie problemy i ich skutki związane z dokonaniem przez Użytkownika płatności, o których mowa w pkt 6.3. Regulaminu;
7.2.12. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, serwisów informatycznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy;
7.2.13. brak możliwości świadczenia Usług z przyczyn technicznych zaistniałych po stronie zewnętrznych dostawców serwisów, z których Usługodawca korzysta przy realizacji Usług;
7.2.14. umieszczone w Aplikacji treści oraz materiały, w szczególności o charakterze reklamowym lub marketingowym niepochodzące od Usługodawcy, w tym dotyczące produktów oraz usług podmiotów trzecich
7.2.15. zaprzestania świadczenia Usług przez Usługodawcę z powodu wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy, umowy zawartej przez Placówkę na podstawie Regulaminu dla Placówek łączącej Usługodawcę z Placówką do której uczęszcza Dziecko lub z powodu braku zapłaty przez Placówkę do której uczęszcza Dziecko Opłat, w terminie, o którym mowa w punkcie 6.2 powyżej.
7.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści stron www, które nie są administrowane przez Usługodawcę, a do których odnośniki zostały zamieszczone w Aplikacji.
7.4. Informacje zawarte w Aplikacji nie są i w żadnym wypadku nie mogą być interpretowane jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

8. Tryb postępowania reklamacyjnego

 

8.1. Użytkownicy mogą zgłaszać ewentualne nieprawidłowości lub reklamacje związane z którąkolwiek z funkcji Aplikacji na adres mailowy Usługodawcy: info@wioski.co.
8.2. Reklamacja powinna zawierać:
8.2.1. oznaczenie osoby reklamującej, ze wskazaniem niezbędnych danych identyfikujących Użytkownika, w tym adresu mailowego (nie należy przesyłać hasła);
8.2.2. oznaczenie funkcjonalności, której dotyczy reklamacja i wyczerpujące wskazanie na czym polega nieprawidłowość.
8.3. W przypadku braku wymaganych informacji, Usługodawca może wezwać reklamującego do ich uzupełnienia.
8.4. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Usługodawca może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.
8.5. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Usługodawcę reklamacji zawierającej wszystkie niezbędne dane. O rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca niezwłocznie poinformuje reklamującego pocztą elektroniczną lub innym tożsamym kanałem. Usługodawca dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
8.6. W wypadku nieuwzględnienia reklamacji, Użytkownik posiada możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia ewentualnych roszczeń, w tym:
8.6.1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
8.6.2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
8.6.3. skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
8.7. Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania procedur pozasądowych opisanych w pkt 8.6. powyżej mogą być dostępne m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
8.8. Usługodawca informuje również o istnieniu platformy ODR (rozwiązywania sporów online), funkcjonalnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
8.9. Usługodawca nie oferuje żadnych usług posprzedażowych.
8.10. Użytkownicy mogą zgłaszać ewentualne nieprawidłowości lub reklamacje związane z systemem płatności online, za pomocą którego Użytkownicy dokonują płatności za usługi świadczone przez Placówkę, do podmiotu będącego właścicielem systemu płatności online, o którym mowa w pkt. 6.4. Regulaminu, w sposób i w formie opisanej szczegółowo w regulaminie, o którym mowa w pkt. 6.5. Regulaminu.

 

9. Rozwiązanie Umowy

 

9.1. Zarówno Usługodawca jak i Użytkownik mogą rozwiązać Umowę na warunkach wskazanych poniżej.
9.2. Użytkownik ma prawo rozwiązania Umowy w każdym czasie poprzez samodzielne odinstalowanie Aplikacji z Urządzenia Użytkownika.
9.3. Usługodawca informuje, że zgodnie z art. 38 pkt 13) ustawy o prawach konsumenta, w związku z faktem, że Usługi świadczone na mocy Regulaminu należą do kategorii usług polegających na dostarczaniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a których spełnianie rozpoczyna się za wyraźną zgodą Użytkownika, z chwilą wyrażenia tej zgody, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w rozumieniu ww. ustawy, co nie ogranicza jego prawa do rozwiązania Umowy w każdym czasie, wskazanego w pkt. 9.2. Regulaminu powyżej oraz prawa do odstąpienia wynikającego z innych ustaw, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego.
9.4. Zgoda Użytkownika, o której mowa w punkcie 9.3. powyżej, następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa. W razie niewyrażenia przez Użytkownika zgody, o której mowa w zdaniu 1 powyżej, rozpoczęcie wykonywania przez Usługodawcę Usług nastąpi po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy zgodnie z punktem 2.5 powyżej.
9.5. Usługodawca może zawiesić, w całości bądź w części, świadczenie Usług na rzecz Użytkownika albo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik:
9.5.1. rażąco naruszył postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
9.5.2. podał przy zawieraniu lub w trakcie obowiązywania Umowy nieprawdziwe informacje mogące mieć wpływ na jej prawidłowe wykonywanie przez Usługodawcę;
9.5.3. posługiwał się materiałami, do których nie posiadał majątkowych praw autorskich lub nie był uprawniony do korzystania na zasadzie licencji lub które naruszały prawa osób trzecich;
9.5.4. utrudniał lub uniemożliwiał realizację Usługi przez Usługodawcę.
9.6. Usługodawca może zawiesić, w całości bądź w części, świadczenie Usług na rzecz Użytkownika albo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w sytuacji, o której mowa w pkt 6.2. Regulaminu, a także w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, zawartej w oparciu o Regulamin dla Placówek, łączącej Usługodawcę i Placówkę, do której uczęszcza Dziecko, przez którąkolwiek ze stron tej umowy.

 

10. Ochrona danych osobowych
10.1. Udostępniając Formularz Usługodawca określa dane osobowe Użytkownika, których podanie jest niezbędne w celu świadczenia Usług na rzecz Użytkownika. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować jednak niemożnością prawidłowego świadczenia Usług.
10.2. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników przez Usługodawcę znajdują się w oddzielnej Polityce Prywatności udostępnianej przez Usługodawcę.

 

11. Nota prawna

 

Zawartość i struktura Aplikacji chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych w Aplikacji tekstów (także Regulaminu), jak również ich fragmentów oraz zdjęć, grafik, rysunków i filmów, w przypadkach innych niż wyraźnie dopuszczonych przez ustawę lub Regulamin, bez zgody Usługodawcy jest zabronione.

 

12. Obowiązywanie i zmiana Regulaminu

 

12.1. Do oceny praw i obowiązków stron wynikających z Regulaminu stosuje się prawo polskie, chyba że inne prawo jest właściwe na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
12.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.
12.3. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie w Aplikacji lub na właściwych stronach internetowych Usługodawcy.
12.4. Postanowienia zmienionego wskutek dokonania zmian Regulaminu wiążą Użytkownika, jeżeli po uzyskaniu informacji o zmianach Użytkownik nie wypowie Umowy poprzez odinstalowanie Aplikacji z Urządzenia Użytkownika.
12.5. Powołane w Regulaminie bez bliższego oznaczenia numery punktów (pkt) oznaczają odpowiednie jednostki redakcyjne Regulaminu.
12.6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 czerwca 2020 roku.

formy płatności obsługiwane przez płatności online blue media

PAYBYLINK

PAYBYLINK

SZYBKI PRZELEW

SZYBKI PRZELEW

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej oznacza akceptację plików cookies.

© 2024. All rights reserved. The Village Network Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Chmielna 73, 00-801 Warszawa.